13.06.2021

  • Archiwum

Zapytanie ofertowe w przedmiocie udzielenia licencji na oprogramowanie umożliwiające świadczenie usługi ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą punktu ładowania o normalnej oraz o dużej mocy i udostępniania miejsc postojowych na ogólnodostępnej stacji

WIE

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym:

w przedmiocie udzielenia licencji na oprogramowanie umożliwiające świadczenie usługi ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą punktu ładowania o normalnej oraz o dużej mocy i udostępniania miejsc postojowych na ogólnodostępnej stacji ładowania prądem stałym oraz prądem zmiennym w ramach projektu Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw, projekt „Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT”

 

Szczegóły na:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53526

 

INFORMACJE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firmy Power EV uzyskując 100% możliwych punktów.

Oferent spełnił wszystkie wymagane kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym: 40 % Cena za udzielenie 1 licencji (za miesiąc) + Wysokość prowizji Liecenjodawcy 40% + Doświadczenie Wykonawcy = 100%

Oferent nie jest w żaden sposób powiązany z Zamawiającym.

 

INFORMACJA Z PONOWNEJ OCENY OFERT:

Zgodnie z wyznaczonym terminem do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty następujących Oferentów, które uzyskały odpowiednio:

 

Oferta nr 1

Elocity sp. z o.o. – cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 65 zł, cena brutto 79,95 zł, wysokość prowizji 15%, wykaz udzielonych licencji od 3 Licencjobiorców – 45,29 pkt

 

Oferta nr 2

Power EV Sp. z o.o. – cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 40 zł, cena brutto 49,20 zł, wysokość prowizji 4%, udzielonych licencji od 6 Licencjobiorców – 100 pkt

 

Oferta nr 3

NEXITY GLOBAL S.A. – cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 50 zł, cena brutto 61,50 zł, wysokość prowizji 20%, wykaz udzielonych licencji od 2 Licencjobiorców – 46,67 pkt

 

Oferta nr 4

ARINEA Sp. z o.o. – cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 60 zł, cena brutto 73,80 zł, wysokość prowizji 15%, brak wykazu udzielonych licencji – 37,34 pkt

 

INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

W związku z wpłynięciem czwartej oferty nadanej przed terminem otwarcia ofert Zamawiający uniewążnia wybór najkorzystniejszej oferty celem przeprowadzenia ponownej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej spośród 4 ofert złożonych zgodnie z pkt 7 ppkt 4 Zapytania ofertowego tj. Sposób i forma składania ofert – Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, przesyłką kurierską (terminem nadania zostanie przyjęty jako termin złożenia oferty) lub osobiście.

 

INFORMACJE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firmy Power EV uzyskując 100% możliwych punktów.

Oferent spełnił wszystkie wymagane kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym: 40 % Cena za udzielenie 1 licencji (za miesiąc) + Wysokość prowizji Liecenjodawcy 40% + Doświadczenie Wykonawcy = 100%

Oferent nie jest w żaden sposób powiązany z Zamawiającym.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Do dnia 21.06.2021 r. wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Elocity sp. z o.o. – cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 65 zł, cena brutto 79,95 zł, wysokość prowizji 15%

 

Oferta nr 2

Power EV Sp. z o.o. – cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 40 zł, cena brutto 49,20 zł, wysokość prowizji 4%

 

Oferta nr 3

NEXITY GLOBAL S.A. – cena za udzielenie 1 licencji/m-c netto 50 zł, cena brutto 61,50 zł, wysokość prowizji 20%

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

Pytanie nr 12:
Dotyczy par. 2 ust. 1 lit. B wzoru umowy – czy Zamawiający
akceptuje, by wykonawcy nie przysługiwały wyłączne prawa autorskie
do Oprogramowania (osobiste i majątkowe), lecz wykonawca posiadał
prawa autorskie „umożliwiające prawidłową realizację Umowy”?

Tytułem wyjaśnienia wskazuję, że postanowienie w obecnym brzmieniu
wyklucza wykonawców, którzy przy tworzeniu oprogramowania posiłkowali
się współpracownikami na umowach innych niż umowa o pracę, gdyż
bezwzględnie zachowują oni prawa osobiste do utworu, a zatem
niemożliwe jest spełnienie niniejszego postanowienia i ogranicza ono
nieproporcjonalnie konkurencyjność postępowania;

 

Odp.: Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany.

 

Pytanie nr 11:

Dotyczy par 2 ust. 1 lit. E wzoru umowy – Czy Zamawiający
akceptuje oprogramowanie, które nie zostało wykonane przez wykonawcę,
lecz wykonawca posiada prawa autorskie w zakresie umożliwiającym
prawidłowe wykonywanie Umowy? Tytułem wyjaśnienia wskazuję, że
postanowienie w obecnym brzmieniu ogranicza nieproporcjonalnie
konkurencyjność postępowania w przedmiocie zamówienia, albowiem
przedmiotowe postanowienie w sposób nadmiarowy ogranicza wykonawcę i
może uniemożliwić potencjalnym wykonawcom, którzy prawidłowo
wykonaliby przedmiotową umowę mimo niespełnienia warunku
przedmiotowego postanowienia;

 

Odp.: Zamawiający nie akceptuje proponowanej  zmiany.

 

Pytanie nr 10:

Dotyczy par 4 ust. 6 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
wykreślenie tego postanowienia? Jest ono bardzo jednostronne i stwarza
ryzyko w istocie jednostronnej zmiany postanowień umowy w zakresie
wynagrodzenia przez naliczanie niezasadnych lub zawyżonych (tj. które
w sposób oczywisty podlegałyby miarkowaniu) kar umownych i potrącanie
ich wysokości z wynagrodzenia.

 

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie postanowienia.

 

Pytanie nr 9:

Dotyczy par. 4 ust. 6 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
zmniejszenie kary umownej do 100 zł za każdy dzień zwłoki w
instalacji Oprogramowania oraz zmniejszenie sumy kar umownych do 5.000
zł? Kara umowna jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do
zabezpieczanego obowiązku.

 

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie

 

Pytanie nr 8:

Dotyczy par. 4 ust. 8 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
wydłużenie dodatkowego terminu na udostępnienie albo zainstalowanie
Oprogramowania do 21 dni? Sankcja jest najpoważniejsza – jest nią
odstąpienie od Umowy w całości, zaś krótki termin 7-dniowy stwarza
ryzyko, że w przypadku krótkotrwałych przyczyn losowych umowa
zostanie rozwiązana. Co więcej Zamawiający jest zabezpieczony wysoką
karą umowną za każdy dzień opóźnienia;

 

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu.

 

 

Pytanie nr 7:

Dotyczy par. 5 ust. 3 i 4 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza
się na zmniejszenie kary umownej do 100 zł za każdy dzień zwłoki w
instalacji Oprogramowania oraz zmniejszenie sumy kar umownych do 5.000
zł? Kara umowna jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do
zabezpieczanego obowiązku.

 

Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kary umownej.

 

Pytanie nr 6:

Dotyczy par. 5 ust. 5 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza się na
zmianę przez skrócenie okresu zawiadomienia do 24 godzin lub zostanie
wprowadzony wyjątek dla sytuacji nagłych i tzw. bugixów? Zgodnie z
obecnym postanowieniem okres poinformowania o aktualizacji jest
niemożliwy do zachowania, w szczególności w przypadku konieczności
niezwłocznego naprawienia bugu, który jest uciążliwy lub
uniemożliwia korzystanie z oprogramowania.

 

Odp.: Zamawiający nie zgadza na zmianę.

 

Pytanie nr 5:

Dotyczy par. 5 ust. 6 i 7 wzoru Umowy – Czy Zamawiający zgadza
się na zmniejszenie kary umownej do 100 zł za każdy dzień zwłoki w
instalacji Oprogramowania oraz zmniejszenie sumy kar umownych do 5.000
zł? Kara umowna jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do
zabezpieczanego obowiązku.

 

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kary umownej.

 

Pytanie nr 4:

Dotyczy par. 5 ust. 8 wzoru Umowy – czy Zamawiający zgadza się na
wykreślenie niniejszego postanowienia? Jest to postanowienie
niedookreślone i rażąco jednostronne, a jednocześnie może
skutkować dużym obciążeniem i sankcją dla wykonawcy;

 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie.

 

Pytanie nr 3:

Dotyczy par. 6 ust. 4 wzoru Umowy – czy Zamawiający zgadza się na
wykreślenie niniejszego postanowienia lub ewentualnie wprowadzenie
procedury naprawczej w terminie 14 dni od wezwania pod rygorem
wypowiedzenia umowy? W obecnym kształcie umowa w sposób nadmierny
obciąża i sankcjonuje wykonawcę najmniejszymi wadami oprogramowania;

 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie.

 

 Pytanie nr 2:

Dotyczy par. 10 ust. 5-8 wzoru Umowy – czy Zamawiający wprowadzi
rozróżnienie czasu reakcji i czasu usunięcia wady oraz poziomy wad i
uzależnienie od tych poziomów czasu reakcji i czasu usunięcia wady
oraz czy zmniejszy karę umowną za nieusunięcie wad do 100 zł za
każdy dzień zwłoki w ich naprawie? W obecnych postanowieniach tak
samo sankcjonowane jest nieusunięcie wady nieistotnej, jak wady
krytycznej – co jest rażąco jednostronne i krzywdzące dla
wykonawcy.

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zapisie.

 

Pytanie nr 1: 
Proszę o doprecyzowanie czy podana cena za licencję ma
się odnosić do stacji ładowania czy punktu ładowania.
Podsumowując na rynku funkcjonują najczęściej stacje ładowania:
a)       AC z jednym portem ładowania
b)       AC z dwoma portami ładowania
c)       DC od 1 do 3 portów ładowania
Proszę o informację czy podana cena za licencję mam dotyczyć stacji (niezależnie ile jest portów) czy za port.

Odp.: Zgodnie z treścią naszego zamówienia
„1.  Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji (min. 50 szt. do 100 szt., z możliwością zwiększenia wskazanej ilości w terminie realizacji zamówienia ) na oprogramowanie umożliwiające:
1) świadczenie usługi ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą
punktu ładowania i udostępniania miejsc postojowych w ramach ogólnodostępnej stacji ładowania.”
Zamawiający oczekuje oferty na udostępnienie licencji  na usługę ładowania licząc cenę jednostkową / tj. za pojedynczą licencję / na stacje ładowania bez względu na ilość punktów ładowania na jednej stacji.

 

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
  • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
  • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
  1. Jeden
  2. Dwa
  3. Trzy