16.08.2021

 • Archiwum

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy stacji ładowania pojazdów elektrycznych kompatybilnych z oprogramowaniem POWER EV w imieniu podmiotów inkubowanych w projekcie „Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT”

WIE

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym:

na zakup i sukcesywne dostawy stacji ładowania pojazdów elektrycznych kompatybilnych z oprogramowaniem POWER EV w imieniu podmiotów inkubowanych w projekcie Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64472

KOMUNIKAT O ODWOŁANIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z punktem X zapytania ofertowego nr 2021-27183-64472 zamieszczonego w bazie konkurencyjności zamawiający odwołuje w całości zapytanie ofertowe. Równocześnie po zaktualizowaniu potrzeb inkubowanych procedura zostanie niezwłocznie powtórzona.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

PYTANIE NR 1

 

Szanowni Państwo, jako dostawca kompletnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych chcielibyśmy zaproponować naszą ofertę, w

związku z tym proszę o udzielenie szerszej informacji w tematach dla nas niejasnych:

 

Stacje ładowania powinny być kompatybilne z oprogramowaniem POWER EV – przez co mamy rozumieć że chodzi o firmę Power EV Sp. z o.o. ul. Szczecińska 17E, 54-517 Wrocław, NIP 8943127652?

 

Odp.: Stacje powinny być kompatybilne z oprogramowaniem wydanym przez w/w firmę, to jest Power EV Sp. z o.o. Firma ta została wyłoniona jako dostawca usługi ładowania w poprzednim postępowaniu ofertowym i jej oprogramowanie będzie instalowane na wybranych w tym postępowaniu ofertowym stacjach.

 

 

PYTANIE NR 2

 

Wymagają Państwo dostarczenia 1 karty SIM z bezpiecznym pakietem danych oraz pokrycia kosztów transmisji danych przez dostawcę stacji na czas trwania umowy na potrzeby nadzoru i serwisu stacji ładowania – według naszego doświadczenia i dotychczasowej współpracy z różnymi operatorami i właścicielami systemów backend to właśnie operator umieszcza swoje karty SIM w stacjach a nadzór nad poprawnością działania jest wykonywany właśnie przez backend, jeżeli jest to wymagane to dodatkowo są udostępniane konta serwisowe do diagnostyki stacji, jeżeli nie ma na to zgody to przy awarii wysyłane są logi z ostatnich kilku dni działania stacji – prosimy o doprecyzowanie modelu jaki Państwo przewidują oraz w jaki sposób ma to działać?

 

Odp.: Wybrany przez nas model działania przewiduje, że karta SIM dostarczona ze stacją, po dokonaniu montażu, podłączeniu zasilania i uruchomienia stacji, będzie podłączona do sieci. Wówczas dostawca oprogramowania udostępni zdalnie klucze dostępowe, które dostawca stacji powinien wpisać do urządzenia. Przewidujemy możliwość, że dostawca oprogramowania wyposaży stację w kartę SIM wykorzystując drugi slot, gdy uzna, że z powodów technicznych lub serwisowych zajdzie taka konieczność. Jeżeli dostawca stacji chce zrezygnować z dostarczenia karty SIM wraz z urządzeniem, sytuacja taka nie może spowodować utraty gwarancji na urządzenie i zezwolić dostawcy oprogramowania na ingerencję w urządzenie.

 

 

PYTANIE NR 3

 

Stacja ładowania musi być zintegrowana z systemem wybranym przez WIE lub Wykonawca dokona integracji. Wykonawca zobowiązuje się do

współpracy z dostawcą systemu i pokrycia ewentualnych wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem skutecznej integracji stacji”

– przez system wybrany przez WIE mamy rozumieć backend POWER EV? Jakie koszty mają Państwo na myśli? Koszty dostawcy backend’u czy koszty producenta stacji ładowania?

 

Odp.: Oczywiście, przez system wybrany przez WIE rozumie się backend Power EV. Jako ponoszone przez wykonawcę koszty ewentualnej integracji z systemem Power EV rozumie się koszty producenta stacji ładowania.

 

 

PYTANIE NR 4

 

Wykonawca z każdą dostawą stacji ładowania jest zobowiązany do dostarczenia dla każdego urządzenia pełnej dokumentacji stacji

ładowania. Dokument ma być dostarczony po jednym egzemplarzu w formie elektronicznej oraz jednej wersji papierowej. Dokumentacja dostarczana przez Wykonawcę musi być zgodna z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, które są stawiane podczas badania technicznego stacji ładowania. W przypadku konieczności uzupełnienia lub poprawy dokumentacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian, przesłania brakujących części niezwłocznie. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej współpracy,

która pozwoli na uzyskanie akceptacji wymaganej dokumentacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli stacja z powodów technicznych nie

przejdzie pozytywnego odbioru UDT. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wymaganych zmian w ciągu 7 dni, koszty bierze na siebie.”

– o jakiej dokumentacji stacji ładowania jest mowa? Mamy rozumieć że zamawiający wymaga przygotowania kompletnego wniosku do UDT wraz z pomiarami?

 

Odp.: Wymagamy przygotowania pełnej dokumentacji technicznej stacji ładowania: opis techniczny urządzenia, deklaracja zgodności, instrukcja eksploatacji. Przygotowanie kompletnego wniosku do UDT będzie wymagane tylko w przypadkach skorzystania z montażu stacji przez zamawiającego i w raz z nim dostarczenie następującej dokumentacji: protokół pomiarów elektrycznych, rysunek wraz z opisem miejsca usytuowania urządzenia, rysunek wraz z opisem zastosowania zabezpieczeń urządzenia, schemat jednokreskowy zasilania, opinie o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, poświadczenie prawidłowości montażu, kopię protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej lub przyłącza elektroenergetycznego.

 

 

PYTANIE NR 5

 

Stacje ładowania AC – czy dopuszczają Państwo zamianę przewodu spiralnego na przewód prosty? Przewody spiralne montowane są jedynie

przez dwóch Polskich producentów – co mocno ogranicza Państwa pod kątem Europejskich producentów a co za tym idzie także jakości

dostarczanych urządzeń. Dodatkowo taki zapis ogranicza zasadę konkurencyjności.

 

Odp.: Jak słusznie zostało zauważone, w zapytaniu ofertowym zostali dopuszczeni producenci z Unii Europejskiej, a nie tylko z Polski. Nie ogranicza to w żaden sposób konkurencyjności.

 

 

PYTANIE NR 6

 

Co rozumieją Państwo pod pojęciem „montaż i uruchomienie”? – czy linia zasilająca zostanie doprowadzona do miejsca montażu stacji ładowania wraz z wymaganymi zabezpieczeniami oraz w przypadku stacji wolnostojących fundamentami a na Wykonawcy będzie ciążył

obowiązek montażu w miejscu wskazanym i podłączenia zasilania stacji ładowania?

 

Odp.: Oczekiwane jest wykonanie prac wg załączników 2 oraz 2a. W załączniku 2 należy podać koszty transportu, montażu, uruchomienia stacji oraz fundamentu. W załączniku 2a należy podać koszty wykonania przyłącza energetycznego, przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania odbioru UDT.

 

 

PYTANIE NR 7

 

Serwis pogwarancyjny – rozumiemy że wymagają Państwo oferty cenowej na reakcję serwisu + roboczogodziny? Niemożliwym jest przedstawienie oferty na części zamienne ponieważ nie wiemy nawet czy dany model będzie za 3-4 lata produkowany czy też zostanie zastąpiony nowym ulepszonym.

 

Odp.: Wymagamy oferty cenowej na reakcję serwisu, roboczogodziny oraz stawki za przeglądy okresowe stacji, jak również części niezbędne do wykonania przeglądów okresowych.

 

 

PYTANIE NR 8

 

Czy przedmiot umowy, oprócz dostawy i montażu stacji ładowania obejmuje również wykonanie przyłącza (wraz z jego projektem) elektrycznego do zasilania każdej z dostarczonych do Państwa stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

 

Odp.: Wykonanie przyłącza jest również elementem składowym Arkusza ofertowego. Ostateczna decyzja będzie należała do podmiotu inkubowanego – czy zdecyduje się tylko na część tych elementów czy na całość. Należy do każdej części złożyć komplet załączników 2 i 2a. Zatem uwzględnić wszystkie wymienione w pytaniu elementy składowe.

 

 

PYTANIE NR 9

 

Czy też realizacja przyłącza wraz z wykonaniem fundamentu (prace budowlane) leżą w gestii Zamawiającego (podmiotów inkubowanych)?

 

Odp.: Wykonanie fundamentu jest również składową arkusza ofertowego. Natomiast ostateczna decyzja będzie należała do podmiotu inkubowanego.

 

 

PYTANIE NR 10

 

Czy możliwe jest, ze względu na okres wakacyjny przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10 wrzesnia br.?

 

Odp.: Przedłużyliśmy termin składania ofert z 23 sierpnia br. na 27 sierpnia br. Na ten moment nie ma przesłanek do dalszego wydłużania postępowania.

 

 

PYTANIE NR 11

 

W związku z zapisem pkt II ppkt. 8 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  _„__Stacja musi zostać wyposażona we wskaźnik LED

obrazujący stan procesu ładowania lub wyświetlacz”, _prosimy o potwierdzenie, że pod terminem „wskaźnika LED”  Zamawiający rozumie przedstawiony stan ładowania na wyświetlaczu LED.

 

Odp.: Tak, potwierdzamy,

 

 

PYTANIE NR 12

 

Umowa § 2 pkt 8. Prosimy o zmanię warunków w zakresie przedłożenia polisy ubezpieczeniowej – do 10 dnia od dnia złożenia oficjalnego zamówienia.

 

Odp.: Uwaga zostanie uwzględniona.

 

 

PYTANIE NR 13

 

Umowa § 4 pkt. 5. Prosimy wyjaśnienie jaki termin można uznać za oczekiwany przez Zamawiającego.

 

Odp.: 7 dni przed zmianą danych adresowych.

 

 

PYTANIE NR 14

 

Umowa § 5 pkt. 10. Prosimy o potwierdzenie, że wymagane usunięcie wad w ciągu 24 godzin nie dotyczy dni wolnych od pracy.

 

Odp. Uwaga zostanie uwzględniona, termin usunięcia wad w ciągu 24 godzin nie dotyczy dni wolnych od pracy.

 

 

PYTANIE NR 15

 

Umowa § 6 pkt. 4. „Zamawiający w przypadku złożenia reklamacji jakościowej i/lub ilościowej, uprawniony jest do żądania od Dostawcy dostarczenia takiej samej ilości Produktów jak reklamowane”. Prosimy o zmianę w/wym. zapisu na następujący: „Zamawiający w przypadku złożenia reklamacji jakościowej i/lub ilościowej, uprawniony jest do żądania od Dostawcy usunięcia stwierdzonych braków ilościowych/jakościowych przez przywrócenie Produktów do stanu zgodnego z Umową i Zamówieniem, a w przypadku braku takiej możliwości – dostarczenia takiej samej ilości Produktów jak reklamowane”. Zapis umowny w obecnym kształcie narusza zasadę równości stron w postępowaniu i wskazuje na oczywistą dysproporcję pomiędzy ciężarem naruszenia obowiązków przez Wykonawcę a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytułu.

 

Odp. Uwaga zostanie uwzględniona, wprowadzony zostanie zaproponowany zapis.

 

 

PYTANIE NR 16

 

Umowa  § 11 pkt. 1. Prosimy o ujednolicenie terminu wykonania umowy z OPZ (OPZ podaje 15-miesięczny termin wykonania umowy).

 

 

PYTANIE NR 17

 

 1. 5 – „Jak słusznie zostało zauważone, w zapytaniu ofertowym zostali dopuszczeni producenci z Unii Europejskiej, a nie tylko z Polski. Nie ogranicza to w żaden sposób konkurencyjności.”

Czy możemy przez to rozumieć iż dopuszczają Państwo możliwość wyposażenia stacji alternatywnie w przewód zwykły (prosty)?

Czy dopuszczają Państwo zamianę przewodu na gniazdo ładowania Typ2?

 

Odp.: Dopuszczamy alternatywnie przewód prosty tylko do części I zapytania ofertowego, tj 30-50 stacji ładowania typu Wallbox AC.

W części II, dot. Stacji wolnostojących AC 2x22kW, dopuszczamy tylko kable spiralne.

Nie dopuszczamy zmiany na gniazdo ładowania Typ-2.

 

 

 

PYTANIE NR 18

 

Zamawiający wymaga, by stacje ładowania typu AC 22 kW były wyposażone w kable o długości 5m, o ile w przypadku stacji typu

wallbox może to być zrozumiałe,  w stacjach wolnostojących uważamy, że gniazdo typu 2 jest lepszym rozwiązaniem, gdyż chroni stację

przed możliwościami wandalizmu w celu kradzieży tego kabla. Samochody elektryczne wyposaża się w kable do ładowania, dodatkowo

każdy z podmiotów inkubowanych może zostać wyposażony w 1 kabel łączący samochód z gniazdem typu 2 na wypadek, gdyby zdarzyło się,

iż w pojazd nie będzie wyposażony we własny kabel. Takie rozwiązania są bezpieczniejsze dla samej stacji. Prosimy o zmianę wymagań dotyczących stosowania gniazd.

 

Odp.: Nie przewidujemy zmian w tym zakresie.

 

 

 

PYTANIE NR 19

 

Wymaga się, by stacje były wyposażone w moduł komunikacji LTE (4G) – przemysłowy sterownik komunikacyjny LTE (4G)  z wejściem na 2

karty SIM – by mieć możliwość zabezpieczenia drugim operatorem GSM. Takie wymagania spełniają stacje dużych mocy typu DC . W

stacjach AC 22 kW  takie wymaganie podnosi koszty i nie jest powszechnie stosowane, gdyż modem LTE z wejściem na jedną kartę SIM jest

wystarczającym, by zapewnić funkcjonowanie komunikacji w stacji. Prosimy o zmianę tego wymagania.

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

 

 

 

PYTANIE NR 20

 

Zamawiający wymaga, by koszt transmisji danych był po stronie wykonawcy. Na jaki okres wykonawca ma zapewnić i skalkulować w ofercie

koszty transmisji? Powszechnym rozwiązaniem jest, że karty Sim wykorzystywane w modemach stacji dostarcza użytkownik stacji w ramach swoich pakietów u operatorów sieci komórkowych. Może warto zmienić ten zapis?

 

Odp.: Na pytanie udzielono wcześniej odpowiedzi.

 

 

 

PYTANIE NR 21

 

Wg zapytania ” Stacja ładowania musi być zintegrowana z systemem wybranym przez WIE lub Wykonawca dokona integracji. Wykonawca

zobowiązuje się do współpracy z dostawcą systemu i pokrycia ewentualnych wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem skutecznej integracji stacji” Czy Zamawiający może podać ewentualny koszt integracji stacji AC przez wskazaną przez zamawiającego firmę

POWER EV?

 

Odp.: Na pytanie udzielono wcześniej odpowiedzi.

 

 

 

PYTANIE NR 22

 

Dotyczy załącznika 2a. Prace wykonawcze Czy w pkt 1, 2, 3, 4, 5 należy podać ceny za samą robociznę, czy też należy uwzględnić ceny bednarki, ceny kabli i osprzętu kablowego? Czy zakres ma uwzględnić wykonanie wykopu do ułożenie kabli i bednarki?

 

Odp.: Zapytanie obejmuje całość prac i materiałów.

 

 

PYTANIE NR 23

 

Plik „Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ost. wersja” w specyfikacji wariantów III, IV, V, VI: „Stacja musi umożliwiać jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów elektrycznych prądem stałym DC z dynamicznym podziałem mocy pomiędzy dwa

stanowiska;” Prosimy Zamawiającego o informacje odnośnie wymaganego podziału mocy na złączach DC podczas ładowania symultanicznego.

 

Odp.: Część III nie zawiera takiego wymogu.

Na przykładzie stacji DC 100kW:

 1. A) możliwości podziału 50/50 w przypadku jednoczesnego ładowania pojazdów posiadających maksymalną moc ładowania większą niż 50 KW,
 2. B) ale gdy jeden z nich może ładować się z mocą maksymalną mniejszą niż np. 40 KW, to drugi pojazd powinien móc się ładować z mocą pozostałą czyli 60 KW.
 3. C) w przypadku ładowania się tylko jednego samochodu posiadającego maksymalną moc ładowania większą niż 100 KW, powinien móc się ładować z mocą maksymalną czyli 100KW.

 

 

PYTANIE NR 24

 

Plik “Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ost. wersja” w specyfikacji wariantu III:“Drugi punkt ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC o mocy 22 kW, wyposażony we wtyk typu 2 z kablem o długości min. 4m; ”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stację ładowania wyposażoną w gniazdo AC Type 2? Pragniemy zauważyć że każdy producent samochodu z możliwością doładowywania baterii trakcyjnej (BEV/PHEV) dostarcza kabel do ładowania wraz z samochodem.

 

Odp. Prosimy o złożenie oferty w oparciu o skorygowany plik „Zał. 1 SOPZ – korekta 2” jako aktualną wersją Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Tylko niektórzy producenci dostarczają kable razem z samochodem. Inkubowani przedsiębiorcy, w imieniu których jest przeprowadzane zapytanie ofertowe zgłosili zapotrzebowanie na stacje z kablem.

 

 

 

PYTANIE NR 25

 

Wymaga się dostarczenia modułu LTE wyposażonego w min 1 kartę SIM z pakietem danych w bezpiecznym systemie APN – Czy zamawiający ma na myśli prywatny APN ? Zazwyczaj jest to droga usługa oferowana przez operatora GSM.

 

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia modułu LTE z prywatnym APN.

 

 

 

PYTANIE NR 26

 

Zamawiający wymaga aby stacja była wyposażona w rozłącznik główny izolacyjny, odcinający zasilanie wszystkich obwodów stacji ładowania. Czy rozłącznik izolacyjny może być umieszczony w zewnętrznej skrzynce przyłączeniowej czy musi być wewnątrz ładowarki?

 

Odp. Zamawiający wymaga, aby rozłącznik główny był umieszczony wewnątrz stacji ładowania.

 

 

 

PYTANIE NR 27

 

Zamawiający wymaga by czytnik kart RFID wyposażony był w protokół Modbus RTU. Czy jest konieczne aby moduł RFID komunikował się ze sterownikiem poprzez ten konkretny protokół? Wyklucza to zastosowanie niektórych modułów RFID komunikujących się ze sterownikiem stacji przy użyciu innych protokołów komunikacyjnych.

Z punktu widzenia użytkownika nie ma znaczenia protokół komunikacyjny czytnika kart RFID dlatego prosimy o zmianę tego wymagania.

 

Odp. Zamawiający dopuszcza, aby czytnik kart RFID był wyposażony w inny protokół komunikacyjny niż Modbus RTU.

 

 

 

PYTANIE NR 28

 

Wymaga się aby stacja AC 2 x 22kW była wyposażona w dwa punkty ładowania o mocy 22kW każde wyposażone w kabel spiralny 5m ze złączem wtyk Typ2.

Takie rozwiązanie w przypadku uszkodzenia kabla i jego wymiany niesie za sobą konieczność ponownego odbioru całej stacji przez UDT.

Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest zastosowanie gniazda Typ2 z zewnętrznym kablem zaryglowanym na stałe. Wówczas kabel ten nie jest on traktowany jako część stacji i po jego wymianie nie ma konieczności ponownego odbioru stacji przez UDT.

Prosimy o zmianę tego wymagania.

 

Odp. Dopuszczamy zastosowanie gniazda Typ-2 z zewnętrznym kablem zaryglowanym na stałe.

 

 

 

PYTANIE NR 29

 

Plik „Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ost. wersja”:

Czy Zamawiający może opisać lokalizacje w jakich planuje wybudować infrastrukturę ładowania? Pomocnym dla Wykonawcy byłaby mapa z zaznaczonymi orientacyjnymi lokalizacjami ładowarek.

 

Odp. Nie jest znana lokalizacja. Prosimy o złożenie oferty w oparciu o plik „Zał. 1 SOPZ – korekta 2”

 

 

PYTANIE NR 30

 

Plik „Zał. 2a Stacje ładowania montaż”:

Prosimy o informację w przypadku montażu kabla na słupie, czy w koszt wyceny należy również doliczyć słup? Jeśli tak, prosimy o dane techniczne wspomnianego słupa.

 

Odp. Wycena przykładowa. Nie należy doliczać słupa do wyceny.

 

 

 

PYTANIE NR 31

 

Plik „Zał. 2a Stacje ładowania montaż”:

Prosimy o informację w przypadku montażu kabla w ziemii, czy w koszt wyceny należy również doliczyć wykonanie wykopu wraz z jego zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni?

 

Odp. Należy doliczyć wykonanie wykopu wraz z jego zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni.

 

 

 

PYTANIE NR 32

 

Plik „Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ost. wersja” w warianty IV, V, VI:

'wyposażona w dwa punkty ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym DC, wyposażona w dwa wtyki CCS-2 z kablami o długości min. 4m;”

Czy Zamawiający zezwala na rozwiązanie z dodatkowym gniazdem do ładowania AC w stacji w niniejszych wariantach? Jeżeli tak, prosimy o informacje, że Zamawiający dysponuje odpowiednią mocą przyłączeniową i wyjściem kabli przyłączeniowych.

 

Odp. Zamawiający zezwala na dodatkowe wyposażenie stacji wykraczające ponad parametry określone w SOPZ. Lokalizacje nie są jeszcze ustalone, do indywidualnego uzgodnienia z inkubowanymi.

 

 

 

PYTANIE NR 33

 

Plik “Zał. 2a Stacje ładowania montaż”: W wierszu nr 1 “Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza do 30m” (analogicznie w wierszu drugim) należy podać cenę za wielobranżowy projekt budowlany. Prosimy o informację, kto będzie

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód administracyjnych w tym zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę?

 

 

 

PYTANIE NR 34

 

Plik “Zał. 2a Stacje ładowania montaż”: W wierszu nr 16 “Projekt organizacji ruchu” należy wycenić koszty projektu stałej i czasowej organizacji ruchu? Czy wymagać się będzie uzgodnienia tego projektu z zarządcą terenowym drogi?

 

 

 

PYTANIE NR 35

 

Plik “Zał. 2a Stacje ładowania montaż”: W wierszu nr 11 “Montaż złącza kablowego-pomiarowego wraz z kosztem złącza (pomiar bezpośredni)” należy wycenić koszty złącza kablowo-pomiarowego. Prosimy o informację (schemat) jakie zabezpieczenia miałaby się znajdować w złączu.

 

 

 

PYTANIE NR 36

 

Plik “Zał. 2a Stacje ładowania montaż”: W wierszu nr 11 “Dodatkowy układ pomiarowy w istniejącym złączu/szafie” należy wycenić koszty układu pomiarowego. Prosimy o informację jakie elementy powinien zawierać dodatkowy układ pomiarowy.

 

 

 

ODP. WSPÓLNA DLA PYTAŃ 33 – 36

 

Zamawiający oczekuje wskazania cen jednostkowych opisanych w załączniku 2a, które posłużą do wyceny prac po ustaleniu lokalizacji montażu stacji ładowania w trakcie realizacji umowy. Zamawiający przewiduje sytuację, w której

wszystkie prace i uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń będą stanowiły element zamówienia. Przewiduje się także, że część

dokumentacji oraz wykonawstwa będzie leżała po stronie zamawiającego. Oferty z niewypełnionymi załącznikami lub wypełnionymi częściowo nie będą rozpatrywane.

 

 

 

PYTANIE NR 37

 

W Państwa specyfikacji pojawił się wymóg aby każda stacja ładowania miała możliwość zainstalowania 2 kart SIM. Pojawiły się pytania, które informowały Państwa, że takie rozwiązanie nie jest stosowane, w odpowiedziach podtrzymaliście Państwo ten wymóg.

Ponawiam to pytanie, aby skłonić Państwa do przemyślenia tego wymogu. Od kilku lat dostarczamy i montujemy stacje ładowania w dużych przedsięwzięciach tego typu – dla takich podmiotów jak Lotos Paliwa, Energa, Tauron, Volkswagen Group Polska. Mamy w ofercie stacje kilku producentów, polskich i europejskich. Ze znanych nam producentów tylko Delta i tylko dla stacji DC stosuje takie rozwiązanie w celu dostępu technicznego do stacji. Żadna z funkcjonalności wymieniona przez Państwa nie jest realizowana w stacjach ładowania za pomocą dublowania kart SIM. Dostęp dla innych podmiotów realizujących usługi ładowania wykonuje się poprzez interfejsy międzysystemowe umożliwiające roaming – obecnie w Polsce działa kilkanaście systemów dostawców usługi ładowania – gdyby każdy miał swoją kartę SIM w stacji, to stacja musiałaby mieć tych kart SIM kilkanaście, nie dwie. Dostęp techniczny do stacji jest realizowany przez system back-end, który już Państwo macie zakontraktowany. Gwarantuje to korzystanie z protokołu OCPP 1.6, którego Państwo również wymagacie. Dublowanie karty SIM na wypadek awarii oryginalnej karty nie ma sensu, gdyż w takim wypadku i tak trzeba do stacji przyjechać i ją przekonfigurować – więc na to samo wyjdzie, gdyby po prostu ją wymienić na nową. Prosimy o ponowne rozważenie tego tematu, a w przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji z naszą wiedzą techniczną w tej dziedzinie.

 

Odp.: Podtrzymujemy wymóg techniczny stawiany w SOPZ. Jest to rozwiązanie powszechne i stosowane przez wielu producentów stacji ładowania. W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji z naszą wiedzą techniczną w tej dziedzinie.

 

 

 

PYTANIE NR 38

 

Plik „Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ost. wersja” w rozdział „II.”:

„sterownik OCPP – stacja musi być wyposażona w sterownik OCPP tj. komunikacja musi odbywać się za pomocą protokołu OCPP (wersja min. OCPP 1.6) ” Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekiwanym protokołem komunikacyjnym jest OCPP 1.6-JSON.

 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że oczekiwanym protokołem komunikacyjnym jest OCPP 1.6-JSON.

 

 

 

PYTANIE NR 39

 

Plik „Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ost. wersja” w rozdział „II.”:

„Stacja ładowania musi być zintegrowana z systemem wybranym przez WIE lub Wykonawca dokona integracji. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z dostawcą systemu i pokrycia ewentualnych wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem skutecznej integracji stacji”

Prosimy Zamawiającego o dostarczenie informacji czy oczekuje dostosowania oprogramowania stacji do rozszerzonych komunikatów DataTransfer w ramach protokołu OCPP 1.6, czy wystarczające będą standardowe komunikaty.

 

Odp. Zamawiający potwierdza, że standardowe komunikaty będą wystarczające.

Ofertę należy złożyć w oparciu o zaktualizowany załącznik nr 1 „Zał. 1 SOPZ – korekta 2”.

 

 

 

PYTANIE NR 40

 

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w paragrafie III, Część VII opisuje stację ładowania typu Wallbox DC

bez podania sposobu funkcjonowania oraz rozkładu mocy ładowania na poszczególne złącza. Czy stacja ma umożliwiać równoległe

ładowanie z dwóch złączy na raz? Jeśli tak to jaką mocą na każde złącze? Czy proces ładowania ma odbywać się jedynie na jednym

złączu równocześnie?

 

Odp. Przewiduje się, że stacja ma ładować jeden pojazd elektryczny z użyciem złącza CCS-2 lub CHAdeMO zamiennie.

 

 

PYTANIE NR 41

 

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w paragrafie III, Część VIV pkt 3 stawia wymóg dynamicznego podziału mocy pomiędzy stanowiska, proszę o opis jak w trakcie równych scenariuszy układ ma reagować na jednego lub dwóch użytkowników.

 

Odp.: A) możliwość podziału 50/50 w przypadku jednoczesnego ładowania pojazdów posiadających maksymalną moc ładowania większą niż 50 KW,

 1. B) ale gdy jeden z nich może ładować się z mocą maksymalną mniejszą niż np. 40 KW, to drugi pojazd powinien móc się ładować z mocą pozostałą czyli 60 KW.
 2. C) W przypadku ładowania się tylko jednego samochodu posiadającego maksymalną moc ładowania większą niż 100 KW, powinien móc się ładować z mocą maksymalną czyli 100KW.

 

 

 

PYTANIE NR 42

 

Zamawiający nie określa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia czy stacje mają posiadać indywidualną kolorystykę i oznaczenia, czy

wystarczająca jest standardowa grafika producenta stacji?

 

Odp. Wymaga się oznakowania stacji znakiem UE oraz logotypami projektowymi. Kwestia kolorystyki może być w niektórych przypadkach uzgodniona z zamawiającym na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

PYTANIE NR 43

 

Zamawiający nie określa w szczegółowym opisie przedmiotu w jakim zakresie napięcia, mają pracować stacje ładowania prądu stałego DC w części III do VII. Proszę o podanie zakresu pracy?

 

Odp. Zamawiający nie określa zakresu napięcia.

 

 

 

PYTANIE NR 44

 

Czy stacje prądu stałego DC mają posiadać wyłącznie interfajs w formie pasków LED informujących o statusie ładowania? Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie ekranów TFT , np. 10 cali dotykowych, z możliwością wyboru języka?

 

Odp.: Pkt. 8 Parametrów wspólnych określa: Stacja musi zostać wyposażona we wskaźnik LED obrazujący stan procesu ładowania lub wyświetlacz; Tak więc oczywiście zamawiający dopuszcza stosowanie ekranów TFT.

 

 

 

PYTANIE NR 45

 

Czy wykonawca ma przedstawić oddzielne referencje dla stacji AC (część I i II) oraz oddzielnie dla stacji DC ( III-VII) czy dla każdej z części oddzielne?

 

Odp.: Nie wymagane są oddzielne referencje.

 

 

 

PYTANIE NR 46

 

Ponieważ Zamawiający wyraźnie wskazuje producenta oprogramowania POWER EV, w związku z czym proszę o przesłanie tabeli funkcjonalności oraz jaki zakres z protokołu OCPP 1.6. spełnia wspomniane oprogramowanie

 

Odp.: Protokół OCPP 1.6   umożliwia producentom sprzętu ładowania oraz operatorom sieci implementację komunikacji pomiędzy urządzeniami, a siecią.

 

 

 

PYTANIE NR 47

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość integracji z oprogramowaniem Power EV  zgodnie z protokołem OCPP 2.0?

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza integrację oprogramowania zgodnie z protokołem OCPP 2.0.

 

 

 

PYTANIE NR 48

 

Proszę o wskazanie jaki czas reakcji serwisu od zgłoszenia Zamawiający będzie wymagał od Wykonawczy? Czy Zamawiajacy posiada

wzór SLA, z zaznaczeniem obowiązków oraz zakresu po stronie oprogramowiania ( jeśli będzie to błąd po stronie systemu) Power EV oraz Wykonanwcy?

 

Odp.: Zakres serwisu będzie wykonywany zgodnie z zakresem Umowy Ramowej.

 

 

 

PYTANIE NR 49

 

Zamawiający w par II w pkt 1 wymaga deklaracji uzyskania pozytywnych odbiorów UDT, czy deklarację ma wystawić Wykonawca czy UDT?

 

Odp.: Deklarację ma wystawić wykonawca.

 

 

 

PYTANIE NR 50

 

W związku z przedstawieniem przez Zamawiającego ogólnych wymagań co do stacji proszę o potwierdzenie poniższych dodatkowych wymagań,

które mają wpływ na ostateczną cenę, m.in.:

– czy stacje mają być wykonane w I czy II klasie ochronności? Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania?

– czy Wykonawca do stacji wolnostojących ma dostarczyć fundament prefabrykowany?

– w jaki sposób stacje mają zapewniać sposób uziemienia?

– jakie stany pracy ma wskazywać interfejs diodowy dla stacji AC i DC?

– czy zainstalowane zabezpieczenia mają spełniać poniższe normy?:

1)            rozłącznik główny izolacyjny, stwarzający widoczną przerwę elektroizolacyjną, odcinający zasilanie wszystkich obwodów

stacji ładowania zgodny z normami PN-EN 60947-1:2010 oraz PN-EN 60947-3:2009;

2)            wyłącznik różnicowoprądowy dla każdego punktu ładowania, zgodny z normami PN-EN 61008-1:2013-05 i PN- EN

61008-2-1:2007.

 

Odp.: Wszystkie powyższe części składowe pytania 11 należy zapewnić zgodnie ze specyfikacją zamówienia oraz spełniając wymagania Urzędu Dozoru Technicznego.

 

 

 

PYTANIE NR 51

 

W jakiej formie na zostać przeprowadzone szkolenie personelu Zamawiającego, online czy przy jednej zamontowanej stacji?

 

Odp.: Nie ma znaczenia. Zamawiający musi przejść skuteczne szkolenie, po którym będzie potrafił zarządzać i obsługiwać stację.

 

 

 

PYTANIE NR 52

 

W związku z dużą ilością pytań w związku z toczącym się postępowaniem zamówieniowym prosimy o przesunięcie terminu na 31.08.2021.

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje kolejnego przesunięcia terminu składania ofert. Termin ten został wydłużony raz, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do załączników 1-4 zapytania ofertowego. W drodze udzielania odpowiedzi na kolejne pytania nie nastąpiła dalsza modyfikacja treści zapytania ofertowego ani jego elementów składowych.

 

KOMUNIKATY:

 

 

KOMUNIKAT NR 5

 

Informujemy, że w związku z pyt. nr 12 – 16 pod ogłoszeniem nr 2021-27183-64472 zostały zamieszczone skorygowane:

 

1) załącznik nr 1 w zakresie ujednolicenia terminu wykonania umowy – zgodnie z § 11 pkt. 1,

2) załącznik nr 4 w zakresie § 2 pkt 8, § 4 pkt. 5, § 5 pkt. 10, § 6 pkt. 4.

 

Prosimy o zapoznanie się ze skorygowanymi załącznikami pod ogłoszeniem.

 

 

 

KOMUNIKAT NR 4

 

informujemy, że w związku z komunikatem nr 3 pod ogłoszeniem nr 2021-27183-64472 zostały zamieszczone skorygowane:

 

1) załącznik nr 1 w zakresie części I

2) załącznik nr 2 w zakresie komórki B7

 

Prosimy o zapoznanie się ze skorygowanymi załącznikami pod ogłoszeniem.

 

 

 

KOMUNIKAT NR 3

 

Informujemy, że w Zał. 1 – SOPZ na wniosek podmiotu Inkubowanego uległ zmianie opis dotyczący części I z:

„30-50 stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu Wallbox AC o mocy max. 22kW z kablem spiralnym o długości minimum  5 merów”

na:

„30-50 stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu Wallbox AC o mocy max. 22kW z kablem o długości minimum  5 merów”

(wykreślono „spiralnym”)

 

w związku z czym uległ zmianie opis w Zał. 2 – Arkusz ofertowy z:

 

(komórka B7):

 

„Stacja ładowania pojazdów elektrycznych typu Wallbox AC o mocy max. 22kW z kablem spiralnym o długości minimum  5 merów, wg wymagań w SOPZ”

na

„Stacja ładowania pojazdów elektrycznych typu Wallbox AC o mocy max. 22kW z kablem o długości minimum  5 merów, wg wymagań w SOPZ”

 

(wykreślono „spiralnym”)

 

 

KOMUNIKAT NR 2

informujemy, że w związku z komunikatem nr 1 pod ogłoszeniem nr 2021-27183-64472 zostały zamieszczone skorygowane:

 

1) załącznik nr 3 w zakresie pkt 21

2) załącznik nr 4 w par. 12 pkt 7

3) treść zapytania ofertowego w zakresie nowego terminu składania ofert.

 

Prosimy o zapoznanie się ze skorygowanymi załącznikami pod ogłoszeniem.

 

 

 

KOMUNIKAT NR 1

Informujemy, że w związku z licznymi pytaniami oferentów oraz prośbami o wydłużenie postępowania, a także koniecznością korekty załącznika nr 3 przedłużamy termin składania ofert do 27.08.2021 r. do godz. 15:00

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy