01.03.2021

  • Archiwum

OGŁOSZENIE o rekrutacji MSP z Wielkopolski do udziału w projekcie: „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”

WIE

OGŁOSZENIE o rekrutacji MSP z Wielkopolski do udziału w projekcie: „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”. Realizowanego w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zakończenie naboru i wybór podmiotów zakwalifikowanych do udziału w inkubacji

 

30 marca 2021 r. zakończyliśmy proces oceny wniosków nadesłanych przez MŚP z Wielkopolski do udziału w projekcie.

Wszyscy uczestnicy zostali powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową,

Wydłużenie naboru

 

Informujemy, że nabór w konkursie został wydłużony do 26 marca br. do godziny 15:00.

 

Informacja o terminie ogłoszenia wyników naboru

W dniu 30 marca 2021 r. poinformujemy wszytkich uczestników konkursu o jego wynikach.

Sprostowanie:

 

Pkt 30. Ogłoszenia o rekrutacji MSP z Wielkopolski do udziału w projekcie dotyczy 3 formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1: O jakie załączniki 3-5 chodzi w pkt 30 ogłoszenia?

Odp. Chodzi o 3 formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Pytanie nr 2: Czy do biznesplanu jest jakis formularz? Jakie elementy musi on zawierać?

Odp. Nie ma formularza biznesplanu. Powienien zawierać rozwinięcie opisowych części Formularza zgłoszeniowego.

 

Pytanie nr 3: Czy w programie inkubacji mogą wziąć udział firmy z sektora MŚP bez względu na ich okres funkcjonowania na rynku (np. firma 5 letnia)?

Odp. Tak, firmy mogą istnieć dłużej na rynku, ważne żeby elektromobilność nie była ich dotychczasową działalnością. Takie podmioty będą inkubowane wraz ze startupami na równych warunkach z zupełnie nowej dla siebie branży.

 

Pytanie nr 4: Czy są gdzieś wymienione kody PKD działalności wymienionych w regulaminie inkubacji jako te, do których w szczególności kierowany jest projekt (tzw. branża budowlana, instalatorska, elektryczna, ICT itd.)?

Odp. Nigdzie nie wymieniono kodów PKD. Te sektory, które przytoczono w pytaniu są mile widziane, ale na końcu cytowanego zdania jest informacja, że również dopuszczamy firmy specjalizujące się w innych branżach. Nie będzie to miało wpływu na ocenę.

 

Pytanie nr 5: Czy jeśli firma zainteresowana skorzystaniem z programu inkubacji działa w jednej z branż wyżej wymienionych, ale nie jest to odzwierciedlone w wiodącym PKD (tylko w dodatkowym) to dyskwalifikuje ją to do z udziału w projekcie?

Odp. Rodzaj branży jaką reprezentuje MSP nie będzie powodem dyskwalifikacji.

 

Pytanie nr 6: Czy firmy spoza wyżej wymienionych branż, niedziałające w obszarze ICT, OZE czy elektromobilności, są wykluczone z udziału w projekcie?

Odp. Nie wyklucza się firm z branż nie wymienionych w przytoczonym zdaniu z wyjątkiem tych wykluczeń, ktore dotyczą WRPO 2014+.

 

Pytanie nr 7: Czy zakup środków trwałych może dotyczyć jedynie stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

Odp. Zakup środków może dotyczyć innych celów, ale mających związek z branżą electromobility.

 

Pytanie nr 8: Czy należy brać udział we wszystkich elementach programu inkubacji (tych dotyczących elektromobilności jeśli firma działa w innej branży)?

Odp. Usługi specjalistyczne i okołobiznesowe są obowiązkowe. Natomiast można skorzystać z nich w mniejszym wymiarze godzin. Doradztwo prawne, finansowe i rachunkowe są fakultatywne. Można skorzystać z każdego z 3 lub wybrać jeden/dwa albo wykorzystać mniejszą ilość godzin czy też nie skorzystać wcale.

 

Pytanie nr 9: Czy planują Państwo organizację spotkania informacyjnego/webinarium dotyczącego zasad aplikowania do programu w okresie rekrutacji uczestników?

Odp. Nie planujemy organizacji webinarium, ale umożliwiamy rozmowę z konsultantem: telefoniczną lub w siedzibie inkubatora przed zakończeniem naboru po wcześniejszym umówieniu spotkania. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zadawania pytań na adres biuro@wieinkubator.pl lub telefonicznie pod numerem tel. kom. 693 659 866.

Załączniki: 

Ogłoszenie o konkursie

Formularz zgloszeniowy

Deklaracja wekslowa

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(ogólny_interes_gospodarczy)

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_inna_niż_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie

Indywidualny plan inkubacji

Instrukcja wypełniałnia tabeli w części D formularza cz.1

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza cz. 2

Regulamin inkubacji

Program inkubacji

Umowa inkubacji

Plan rozwoju przedsiębiorstwa

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie personelu projektu/oferentów, uczestników komisji przetargowych/wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
  • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
  • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
  1. Jeden
  2. Dwa
  3. Trzy